logo
NL
Onze gebruiksvoorwaarden

Definities en toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Assessment Academy, met maatschappelijke zetel te Bergsgoorstraat 9, 2560 Nijlen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0683586021, hierna de “dienstverlener” of de “verkoper” genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper/dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De “consument” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten bij de verkoper/dienstverlener bestelt.

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De “content” betreft alle info, oefeningen, cursussen, blogposts, uitleg, instructies, video’s enzovoort die op de website aanwezig zijn, zowel voor als na betaling.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper/dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper/dienstverlener: assessmentacademy.be, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten en/of diensten die nadien worden geplaatst.

Aanbod

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant de producten die hij wenst te bestellen door hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. Het is voor de klant duidelijk wat het aanbod inhoudt aan de hand van de voorstelling ervan op de website.

Nadat de verkoper/dienstverlener vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een samenvatting van zijn bestelling.

De verkoper/dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

Betalingen

De klant kan verscheidene producten aankopen via de website. Alle betalingen verlopen via derde partijen, zoals Mollie B.V. en Paypal. Zij doen al het mogelijke om de betaling zo veilig mogelijk te maken. Ook Assessment Academy doet al het nodige om al wat betalingen betreft behoorlijk te laten verlopen. Toch kan Assessment Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid of andere problemen met betrekking tot de verschillende betaalmethoden. Zie ook ons privacybeleid.

Prijs

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

Beschikbaarheid website

De vorm en werking van deze website wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Assessment Academy kan niet garanderen dat de website vrij is van defecten en fouten. Assessment Academy is niet aan aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de website door externe oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, software- of hardwarepannes, hacking, hostingproblemen, energieproblemen, natuurlijke oorzaken en wettelijke oorzaken.

Content

De content wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Assessment Academy is echter niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de content. Assessment Academy biedt ook geen enkele garantie dat de kandidaat uiteindelijk slaagt op de testen.

Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle content op de Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, blogposts, video’s, logo’s, software codes en alle andere materialen die gebruikt worden om de overeenkomst voor te bereiden of uit te oefenen is en blijft eigendom van Assessment Academy of onze partners.

2. De consument krijgt slechts het niet exclusief, niet overdraagbaar en niet-commercieel gebruiksrecht over de producten en/of diensten die deel uitmaken van de overeenkomst en in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Het is de consument verboden om enig ander gebruik te maken van de content zonder schriftelijke toestemming van Assessment Academy. Het is de consument strikt verboden om elk deel van de content te herpubliceren of op te slagen op een andere website, interne website, database, compilatie, boek of een andere vorm van media. Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

3. Alle content op de website is enkel online te gebruiken, tenzij expliciet anders vermeld. De website bevat materialen die afgeprint/gedownload mogen worden zoals cursussen per testcategorie. Consumenten mogen dit afdrukken/downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik zonder enig keurmerk, logo of ander kenmerkend voor de Website zijnde materiaal te verwijderen.

Delen accounts

Het is de consument niet toegestaan de toegang tot het betalende deel van de website te delen met anderen. Het delen van accounts is een overtreding van de algemene voorwaarden en leidt tot sluiting van het account zonder vergoeding.

Intellectueel eigendomsrecht andere partijen

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die voorbereidende oefeningen biedt op assessments afgenomen door alle assessmentbureaus in België en Nederland. Onze oefeningen zijn enkel bedoeld voor kandidaten die willen oefenen voor een test. Wij verkopen geen testen die bedoeld zijn voor personeelsselectie. Wij respecteren zelf volledig het copyright/intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Onze content is dan ook op een onafhankelijke manier ontwikkeld door onze eigen assessmentexperts, zonder inmenging van derde partijen. Deze content valt dan ook onder het copyright/intellectueel eigendomsrecht van Assessment Academy. Indien u toch van mening bent dat er een copyright probleem is of zou kunnen zijn kan u ons contacteren op het emailadres onderaan deze pagina.

Beperking aansprakelijkheid

Het gebruik van de website is op eigen risico van de gebruiker. Assessment Academy geeft geen enkele garantie dat de website, de content, de diensten en alles wat via de website beschikbaar is aan uw eisen voldoet en volgens uw verwachtingen werkt. Assessment Academy geven geen enkele garantie met betrekking tot de content, informatie, diensten of producten die op de website verkregen kunnen worden. Assessment Academy geeft geen enkele garantie dat de website beveiligd is en dat alle gegeven informatie correct is. Assessment Academy is niet aansprakelijk voor computervirussen opgelopen tijdens het gebruik van de website Het gebruiken van en inferenties maken van de resultaten, informatie, cursussen en alle andere informatie geschiedt op eigen risico. Geen enkel deel van de website mag gebruikt worden als advies of bij het nemen van beslissingen of acties.

Niet tevreden – geld terug garantie

De klant kan binnen de 31 dagen na aankoop zijn geld terugvragen zonder opgaaf van reden.

Geval van overmacht of toeval

De verkoper/dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper/dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de verkoper/dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de verkoper/dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper/dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper/dienstverlener ontsnapt.

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper/dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de verkoper/dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Verbreking van de overeenkomst.

In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper/dienstverlener, is de verkoper/dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper/dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de verkoper/dienstverlener.

Illegaliteit

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

Titels.

De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

Geen afstand

De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of levering van de producten/diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Antwerpen.

Contactgegevens: info@assessmentacademy.com

Assessment Academy (Ihsorak BVBA)

Bergsgoorstraat 9, 2560 Nijlen

BTW nummer 0683.586.021